เงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขที่กำหนด

 

1.1  ร้านโพเทคเพสท์

       สำนักงาน เลขที่ 130  ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

1.2  เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดยร้านโพเทคเพสท์(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ร้านฯ) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับร้านฯ และร้านฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

 

1.3  ร้านฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของร้านฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1.4  ร้านฯ จะขายสินค้าตามคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อที่ร้านฯ ตกลงจะประกอบธุรกิจด้วย

 

1.5  หากร้านฯ ทราบหรือได้รับแจ้งหรือสงสัยว่าผู้ซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือเป็นผู้จำหน่ายสินค้ากำจัดแมลงชนิดต่างๆ  ร้านฯ จะไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถยกเลิกการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ และสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของร้านฯ แต่เพียงผู้เดียว

 

1.6  คำสั่งซื้อสินค้าที่ร้านฯ ตอบรับ และปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยผู้ซื้อในอันที่จะซื้อสินค้าตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และบริษัทฯ จะจำหน่ายสินค้าให้ตามจำนวนที่บริษัทฯ พึงจัดให้ได้ ทั้งนี้ร้านฯ ขอสงวน สิทธิ์ในอันที่จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ก่อนที่ร้านฯ จะตอบรับการสั่งซื้อนั้น

 

1.7  แม้ว่าร้านฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ถือว่าแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแคตตาล็อก เวปไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็น เพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

 

1.8  ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยร้านฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่ร้านฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

 

1.9  วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของร้านฯ ซึ่งร้านฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

 

  1. การสั่งสินค้า, รายละเอียดสินค้า

 

2.1  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าร้านฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของร้านฯ และผู้จำหน่าย ร้านฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

 

2.2  ร้านฯ เป็นผู้พิจารณาจัดประเภทสินค้าที่จำหน่าย

2.3  สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า

 

2.4  บร้านฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียนเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ร้านฯ จะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ก็ต่อเมื่อได้ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาของร้านฯ เท่านั้น

 

3. ราคา และการชำระเงิน

3.1  ร้านฯ มีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ ร้านฯ จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของร้านฯ นับว่า เป็นราคาขายที่ร้านฯ ได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่ร้านฯ พึงกระทำได้ อนึ่ง จากสภาวการณ์ของตลาด ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น บริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้ายกเว้นกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ ร้านฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง

 

3.2  ราคาที่ร้านฯ เสนอเป็นราคา ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

3.3  ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า  ตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระ สำคัญของสัญญา

 

3.4  ร้านฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของร้านฯ นอกจากนี้ ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตาม กำหนดเวลาชำระเงินที่บริษัทฯ และผู้ซื้อได้ ตกลงกันไว้

3.5  ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ขัดต่อสิทธิของบริษัทฯ   บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อได้ดังต่อไปนี้

( i)  ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค้างชำระจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินค้างชำระ จนครบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ของการคำนวณดอกเบี้ย เศษของเดือน คิดเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยเริ่มคิดค่าดอกเบี้ยทั้งก่อนและหลังศาลมีคำตัดสิน

  1. การจัดส่งสินค้า

          หากมิได้ประสบปัญหาการจราจรติดขัดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งมิได้ขัดต่อข้อตกลง และ เงื่อนไขในสัญญานี้ ร้านฯ จะจัดส่ง สินค้าดังนี้

ร้านฯ จะส่งสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า จำหน่ายไปให้แก่ผู้ซื้อ ภายในเวลา 17.00 น. ในเวลาทำการถัดไปหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ  ร้านฯและผู้ซื้อมีสิทธิที่จะกำหนดวันส่งสินค้าให้แตกต่างไปจากนี้ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

        หากร้านฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งร้านฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตร้านฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ร้านขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ และร้านฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

 

 

5. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

 

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5.2  แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าบริษัทฯ จะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตาม กำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับร้านฯ

5.3  ร้านฯ มีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตก เป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ ร้านฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของร้านฯ เข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ

5.4  ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะใช้สินค้าในธุรกิจจนกว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้า

 

6. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

6.1 บร้านฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของร้านฯ ร้านฯ จะเป็นผู้ไปรับสินค้าคืน หรือคืนเงินให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากร้านฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พึงพอใจใน ตัวสินค้า ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้านั้นๆ กับ ร้านฯ ได้ภายใน 30 วัน** นับจากวันที่ร้านฯ ส่งสินค้าให้ แต่สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา และผู้ตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายในการรับคืนสินค้าเมื่อร้านฯ พิจารณารับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ แผนกขนส่งของร้านฯ จะรับคืนสินค้าจากผู้ซื้อโดยผู้ซื้อมิต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากนั้นร้านฯ จะทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้

 

6.2  ร้านฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่ร้านฯไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอัน เนื่องมา จากภาระหน้าที่ของร้านฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่ร้านฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ ร้านฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด

( i) เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพ อากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ

( ii) สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏการก่อความไม่สงบใน บ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ

( iii) พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

( iv) ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น

( v) การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)

( vi) อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร

( vii) ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

( viii) การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

 

7. เรื่องทั่วไป

 

7.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

ที่อยู่ร้านฯ

ร้านโพเทคเพสท์

 สำนักงาน เลขที่ 130  ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

Visitors: 159,370